Các công trình hạ tầng: đường nội bộ, hệ thống thoát nước…..là một trong những thế mạnh trong năng lực thi công của BCons, hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng các sản phẩm chất lượng cao nhất cho khách hàng.