VISION

Trở thành nhà cung cấp giá trị cao nhất của dịch vụ xây dựng tại Việt Nam.

CORE VALUES

TÔN TRỌNG – THÂN THIỆN – CHIA SẺ – TRỌNG TÍN – SÁNG TẠO


  • TÔN TRỌNG: Chúng tôi tôn trọng con người, tôn trọng cuộc sống với những giá trị tinh thần, văn hóa khác nhau. Tôn trọng và gìn giữ môi trường, thiên nhiên.
  • THÂN THIỆN: Thân thiện với con người, thân thiện với môi trường, thiên nhiên.
  • CHIA SẺ: Chia sẻ thuận lợi, khó khăn với khách hàng, với đối tác và với xã hội.
  • TRỌNG TÍN: Thực hiện đúng những gì đã cam kết, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và đối với xã hội.
  • SÁNG TẠO: Luôn tìm tòi, cải tiến, phát minh và áp dụng các phương thức thực hiện công việc thông minh để mang lại hiêu quả công việc tốt nhất.